ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР ЧРЕЗ ОПИК 2014-2020

Европроект

Процедура
BG16RFOP002-1.013 МИГ „Долни Чифлик и Бяла” – Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ 
Номер от ИСУН BG16RFOP002-1.013-0006-C01


Наименование на проекта
"Моята Бяла" - иновативно информационно-образователно и развлекателно решение, включващо творчески продукт и уеб-базирани услуги, дигитализиращи културното-историческото наследство на територията на МИГ "Долни Чифлик и Бяла". Бенефициент 205441890 "Микс Медия Прадакшънс" ООД

Източник на финансиране
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
Дата на сключване на договора
25.06.2021
Дата на стартиране
25.06.2021
Дата на приключване
25.06.2023

Кратко описание на проектното предложение
"Микс Медия Прадакшънс" ООД е стартираща малка компания, регистрирана на територията на гр.Бяла, област Варна. Основната дейност на компанията е създаване и дистрибуция на аудио-визуални творчески продукти в цифрова среда. На база направен задълбочен анализ на региона на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“,
България и световен мащаб, компанията установи възможност за навлизане в нова пазарна ниша, изграждайки иновативно информационно-образователно и развлекателно решение.
Настоящото проектно предложение предвижда създаване на иновативен творчески продукт (аудио-визуално произведение - документална поредица), придружен от уеб-базирани услуги, които ще спомогнат за популяризиране на територията на МИГ "Долни Чифлик и Бяла" като атрактивно туристическо място, предлагащо исторически, културни и природни забележителности.